Monday, 16/09/2019 - 21:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG SƠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
04/09/2014
Ngày hiệu lực:
04/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH–––––––Số: 2092/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––––Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2014QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyênỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015;Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1007/TTr-SGDĐT ngày 23/7/2014, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh, nội dung cụ thể như sau:1. Ngày tựu trường các ngành học, cấp học, bậc học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: Ngày 25/8/2014.2. Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2014.3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập): Trước ngày 25/5/2015.4. Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2015.5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15/6/2015.6. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016: Hoàn thành trước ngày 31/7/2015.7. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định hiện hành, lịch một số ngày nghỉ cụ thể như sau:- Nghỉ ngày Quốc khánh: Ngày 02/9/2014;- Nghỉ Tết Dương lịch: Ngày 01/01/2015; - Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi: Bắt đầu từ ngày 14/02/2015 (ngày 26 tháng 12 năm Giáp Ngọ) đến hết ngày 23/02/2015 (ngày 05 tháng 01 năm Ất Mùi);- Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) vào ngày 28/4/2015; - Nghỉ ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động vào ngày 30/4/2015 và ngày 01/5/2015;- Nghỉ và làm việc bù (nếu có) trong từng dịp cụ thể theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các nhà trường khi thực hiện nghỉ các ngày lễ, tết phải căn cứ vào tình hình của đơn vị thể để bố trí dạy, học bù nghiêm túc nhằm đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.8. Lịch tổ chức các cuộc thi trong năm học 2014-2015:- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT vào ngày 04/12/2014;- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào các ngày 08, 09, 10/01/2015;- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và thi học viên giỏi bổ túc THPT lớp 10,11,12 vào ngày 06/3/2015;- Thi nghề phổ thông vào các ngày 18,19/3/2015;- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10, lớp 11 vào ngày 25/3/2015;- Thi tốt nghiệp THPT (lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào các ngày 02, 03, 04/6/2015;- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh vào các ngày 16, 17, 18/6/2015;- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên (hình thức thi tuyển) vào ngày 25/6/2015.Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các ngành học, bậc học, cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học. Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành;Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận:- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Như trên;- Chánh VP, các Phó VP/UB;- Lưu: VT, VX.Gửi: VB giấy
Ngày ban hành:
03/09/2014
Ngày hiệu lực:
03/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực